BIEG TYLNY

Lipiec 04, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

W takiej sytuacji napęd jest przekazywany w 2/3 drogą mechaniczną, a w 1/3 przez sprzęgło hydrokinetyczne, które rygluje obie przekładnie planetarne, zmuszając je do pracy z przełożeniami bezpo­średnimi. Dzięki dwustrumieniowemu przenoszeniu na­pędu sprawność zespołu jest stosunkowo wysoka. Bieg tylny włącza się przez włączenie hamulca stożkowego i napełnienie olejem sprzęgła hydrokinetycznego, przy czym hamulec taśmowy 1 sprzęgło .wielotarczowe pozostaje wy­łączone. W takiej sytuacji sprzęgło hydrokinetyczne pracuje podobnie, jak podczas korzystania z pierwszego biegu, a współdziałanie przedniej i tylnej przekładni planetar­nych zapewnia przełożenie zwalniające 2,52 i obracanie się wału zdawczego w przeciwnym kierunku niż wału korbo­wego.

ZARYGLOWANIE PRZEKŁADNI

Lipiec 04, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Powoduje to zaryglowanie przekładni planetarnej, której elementy wirują od tej chwili jako jedna całość konstrukcyjna — wiążąca wał centralny wprost z wałem zdawczym.Bieg tylny uzyskuje się przez włączenie tylnego sprzęgła i tyl­nego hamulca, podczas gdy prze­dnie sprzęgło oraz przedni i środ­kowy hamulec pozostają wyłą­czone. Ponieważ koszyk satelitów trwa wówczas w bezruchu, we­wnętrzny wał rurowy za pośred­nictwem środkowego koła sło­necznego zmusza potrójne satelity do przeciwbieżnego obracania się wokół ich osiek. Wskutek tego tylne wień­ce potrójnych satelitów, poprzez satelity Salelit     podwójne i tylne koło słoneczne, powodują obracanie się wału zdawczego w przeciwnym kierunku niż wiruje wewnętrzny wał ruro­wy i znacznie wolniej od niego.

UNIEMOŻLIWIENIE KIEROWCY

Lipiec 04, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Aby uniemożliwić kierownicy wyprze­dzanie turbiny często stosuje się pomocnicze sprzęgło jedno­kierunkowe, które uniemożliwia szybsze wirowanie kie­rownicy niż turbiny, łącząc kierownicę z wałem turbiny.Ryglowana przekładnia hydrokinetyczna jest wyposażona w urządzenie pozwalające na okresowe łączenie pompy bezpośrednio z wałem turbiny lub związanymi z nim ele­mentami. Do ryglowania przekładni hydrokinetycznej stosuje się z reguły zwykłe suche jednotarczowe sprzęgło cierne, które najczęściej łączy wał turbiny z kołem zamacho­wym silnika, wsku­tek czego napęd jest przekazywany z wa­łu napędzającego bezpośrednio nawał napędzany, z pomi­nięciem przekładni hydrokinetycznej (bez korzystania ze sprzężenia hydroki­netycznego).

ZADANIE URZĄDZENIA

Lipiec 04, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Zadanie takiego urządze­nia polega z reguły na unieruchamianiu koła słonecznego względem koszyka satelitów, czyli na ryglowaniu przekładni planetarnej. Nowoczesną konstrukcją odznaczasiędwustop­niowa skrzynka rozdzielcza ‚ z planetarnym międzyosiowym mechanizmem różnicowym, stosowana w samochodach terenowych MA- GIRUS-DEUTZ ). Skrzynka tego typu współpracuje często z ciągnikową skrzyn­ką biegów (bez .biegu bezpośredniego), co za­pewnia podwyższoną sprawność mechaniczną układu napędowego samochodu podczas jazdy •na biegach pośrednich. Ciągniki drogowe wyposaża się często w jedno- stopniowe skrzynki rozdzielcze z planetarnymi międzyosiowymi mechanizmami różnicowymi. Tego rodzaju skrzynka rozdzielcza ma prze­ważnie dwie współpracujące równolegle prze­kładnie o identycznych przełożeniach zwalnia- . jących  dzięki ęzemu zmniejsza się do minimum wymiary obrysu”żespołu i zapew­nia możliwie korzystne warunki pracy kół zęba­tych i łożysk.

WAŁ PRZEJŚCIOWY

Lipiec 04, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Wał wyjściowy przekładni przyspiesza­jącej zostaje wtedy połączony sprzęgłem wielowypustowym bezpośrednio z wałem głównym skrzynki .biegów, a układ satelitów wiruje jałowo. Samoczynna przekładnia przyspieszająca Jest wyposażona w półautomatyczny lub automatyczny układ sterujący, który w określonych sytuacjach powoduje samoczynne przełączenia z przełożenia bezpośredniego na przełożenie przyspieszające oraz odwrotnie. Najczęściej samoczynne przełączenia przekładni przyspieszających są następstwem z góry przewidzianych zmian szybkości jazdy oraz chwilo­wego obciążenia silnika.

WSZYSTKIE TRZY WAŁY

Lipiec 04, 2015 :: Posted by - admin :: Category - Samochody od A do Z

Wszyst­kie trzy wały rurowe są wbudowane współśrodkowo, a we­wnątrz nich obraca się wał napędzający, na końcu którego osadzone jest koło zamachowe, spełniające jednocześnie zadania koszyka satelitów przekładni planetarnej. W tarczy koła zamachowego osadzone są trzy czopy/wokół których obracają się satelity stale zazębione z kołami słonecznymi. Na tylnym końcu wału napędzającego osadzone jest sprzęgło wielotarczowe, pozwalające na odłączanie skrzynki biegów od reszty napędowego układu samochodu.System WILSON. Obecnie do najbardziej rozpowszechnio­nych planetarnych skrzynek biegów należą zespoły systemu WILSON (produkowane w rozmaitych wykonaniach.